Zaštita osobnih podataka

Što je GDPR?
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – Uredba (EU) 2016/679

Zakona o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP

Politika sustava upravljanja osobnim podacima

Politika privatnosti na webu

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Zahtjev za ispravak osobnih podataka

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor

Zahtjev za osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi

Prava ispitanika: Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu. Nije predviđeno plaćanje naknade za zahtjeve. Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti s web stranice ili na adresi voditelja. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom.

TEPIH-CENTAR d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, HR-10020 Zagreb
Tel: + 385 (1) 6527 234
Fax: + 385 (1) 6527 232
E-mail: szop@tepih-centar.hr
vrh stranice